จุฑาทิพย์ บัวทอง

จุฑาทิพย์  บัวทอง
JUTATHIP BUATHONG

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1


ชื่อเรื่อง
ผลของการพัฒนาเเละเสริมสร้างทักษะการคุณเลขไม่เกิน 2 หลัก กับเลขหลักเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านทุ่งคา บุณยขจรประชาอาสา”
ปัญหาและสาเหตุ
จากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผู้วิจัยได้พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านการคิดคำนวณ มีความผิดพลาดในการคิดคำนวณเกิดขึ้นบ่อยมาก ผู้วิจัยสังเกตจากการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถามในชั้นเรียนก็พบว่านักเรียนคูณเลขหลักเดียวผิดบ่อยมาก เนื่องจากนักเรียน ขาดความแม่นยำในการท่องสูตรคูณ และขาดความกระตือรือร้นในการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการคูณเลข
2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน


วิธีการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 20 คน
2. วิธีการและนวัตกรรมที่ใช้
2.1 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการคูณเลข ดังนี้
1) การท่องสูตรคูณ ผู้วิจัยกำหนดให้นักเรียนท่องสูตรคูณทุกวัน วันละ 1 ครั้ง (หลังชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หรือหลังเลิกเรียน) โดยการท่องสูตรคูณจะท่อง 2 แบบ คือ บนลงล่าง และล่างขึ้นบน ตั่งแต่แม่ 2 – 12
2) “ สูตรคูณหรรษา ” ผู้วิจัยให้นักเรียนทุกคนจัดทำ “ สูตรคูณหรรษา ” (หนังสือที่ นักเรียนทำเอง มีสูตรคูณตั่งแต่ แม่ 2 ถึง 12 พร้อมทั้งตารางลงชื่อ ของ
เพื่อน ครู และผู้ปกครอง ให้นักเรียนไปท่องสูตรคูณให้ เพื่อน ครู และผู้ปกครองฟัง ถ้าสามารถ ท่องถูกต้องทั้งหมด เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านักเรียน
สามารถท่องสูตรคูณแม่นั้น ๆ ได้ ก็จะได้ 1 ลายเซ็น ให้นักเรียนสะสมลายเซ็นให้ได้มากที่สุด )
3) การฝึกคิดเลขเร็วก่อนเรียนในสมุดคิดเลขเร็ว เพื่อเป็นการส่งเสริมความคงทนในการ ท่องจำสูตรคูณผู้วิจัยได้ให้นักเรียนฝึกฝนคิดเลขเร็วก่อนเรียนในทุก
ชั่วโมง ซึ่งการคิดเลขเร็วก็จะเน้น เรื่องการคูณเลข มีการนำเสนอสูตรลัดที่น่าสนใจ โดยการคิดเลขก็จะมีทั้ง แบบเขียนตอบและตอบปากเปล่าทีละคน โดย
ผู้วิจัยจะให้เวลาจำกัดในการคิด เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดเลขได้เร็วขึ้นและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
2.2 แบบทดสอบความสามารถการคูณเลขไม่เกิน 2 หลัก กับเลขหลักเดียว


วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะท่องสูตรคูณ
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการตอบคำถาม ระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3. รวบรวมข้อมูลจาก หนังสือ “ สูตรคูณหรรษา ”
4. รวบรวมข้อมูลจากสมุดคิดเลขเร็วของนักเรียน
5. รวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบความสามารถการคูณเลขไม่เกิน 2 กับเลขหลักเดียว ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการคูณเลข
โดยเก็บข้อมูล ครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สังเกตความถูกต้องและความแม่นยำในการท่องสูตรคูณของนักเรียน
2. สังเกตความถูกต้องในการตอบคำถาม ระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในการท่องสูตรคูณของนักเรียน จากการดูใน หนังสือ “ สูตรคูณหรรษา ”
4. วิเคราะห์คะแนนของนักเรียนจากการคิดเลขเร็วก่อนเรียน
5. วิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบความสามารถการคูณเลขไม่เกิน 2 กับเลขหลักเดียว ทั้งก่อนและหลังร่วมกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการคูณเลข
โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ช่วงเวลาดำเนินงาน
20 พฤษภาคม 2551 – 20 สิงหาคม 2551

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. จากการสังเกตความถูกต้องและความแม่นยำในการท่องสูตรคูณของนักเรียนพบว่าในช่วง เดือนพฤษภาคม นักเรียนท่องสูตรคูณจากบนลงล่างไม่คล่อง มีความ
ผิดพลาดเยอะมาก และไม่สามารถท่องจากล่างขึ้นบนได้ ดือนมิถุนายน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถท่องสูตรคูณจากล่างขึ้นบนได้ในแม่ 2, 3 ,4 , 5
เดือนกรกฎาคม นักเรียน มีความแม่นยำในการท่องสูตรคูณแม่ 2 ถึง 8 มากขึ้น แต่แม่ 9– 12 ยังไม่ถนัด นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถท่องสูตรคูณจาก
ล่างขึ้นบนได้ เดือนสิงหาคม นักเรียนส่วนใหญ่ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 12 บนลงล่างได้ถูกต้องและ แม่นยำมากขึ้น มีนักเรียนบางส่วนที่สามารถท่องสูตรคูณ
แม่ 2 – 6 จากล่างขึ้นบนได้ดี แต่สูตรคูณแม่ 7 , 8 , 9 นักเรียนยังไม่ถนัดเท่าที่ควร
2. จากการสังเกตการมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม ระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน พบว่านักเรียนสามารถคิดคำนวณเลขที่เกี่ยวกับการคูณได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
มีความผิดพลาด น้อยลง
3. จากการสุ่มตรวจดูในหนังสือ “ สูตรคูณหรรษา ” ของนักเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ให้ความสนใจในการท่องสูตรคูณดีมาก มีลายเซ็นเพื่อน ครู
และผู้ปกครองครบถ้วน
4. จากการสุ่มตรวจสมุดคิดเลขเร็วของนักเรียนจากการคิดเลขเร็วก่อนเรียน พบว่านักเรียน โดยส่วนใหญ่สามารถคิดคำนวณเรื่องการคูณได้ดีขึ้น
5. ในตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนแบบทดสอบความสามารถการคูณเลข ไม่เกิน 2 กับเลขหลักเดียวก่อนเรียน นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
คะแนนสอบก่อน เรียนเป็น 69 และ ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนสอบหลังเรียนเป็น 84.75 ซึ่งค่าเฉลี่ย -ร้อยละหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนา และเสริม
สร้างทักษะการคูณเลขเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 15.75

สรุปและสะท้อนผล
จากการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการคูณเลข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” โดยการให้นักเรียน
ท่องสูตรคูณ ทำสูตรคูณหรรษา คิดเลขเร็ว พบว่านักเรียนสามารถท่องสูตรคูณและคิดคำนวณเรื่องการคูณได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดคำนวณโจทย์เรื่องต่างได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการท่องสูตรคูณ ครูผู้สอนควรจะให้นักเรียน ท่องสูตรคูณที่ไม่ถนัดมาก ๆ ในแต่ละวัน เช่นให้นักเรียนเริ่มท่องตั่งแต่ แม่ 6 – 12
ดีกว่าเริ่มท่องตั่งแต่แม่ 2 - 5 เนื่องจากนักเรียนโดยส่วนใหญ่จะมีความแม่นยำในแม่ 2 – 5 ดีอยู่แล้ว
2. เพื่อให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ ครูควรฝึกทักษะการบวก ลบ หาร ไปพร้อม ๆ กับ การคูณ
3. เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการท่องสูตรคูณ ครูควรหากิจกรรมอื่นเข้ามาเสริม เช่น จัดแข่งขันคิดเลขเร็วเป็นกลุ่ม ท่องสูตรคูณเป็นคู่
(เพื่อนช่วยเพื่อน) โดยให้นักเรียนที่เก่งในทักษะการคูณ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ไม่ถนัดการคูณ ครูเก็บคะแนนเป็นคู่ นักเรียนจะได้กระตือรือร้นในการช่วยเหลือ
คู่ของตัวเอง
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ23 ตุลาคม 2556 22:43

    จุ๊ เพื่อนยืมหน่อยนะ ...เปิ้ล

    ตอบลบ

My hi5

My hi5
My hi5